Obsah

Aktuality

 

Milí rodiče, zvláště pak rodiče nově přijatých dětí a předškoláčků,

dne 16. 9. 2020 v 15,30 hodin Vás zvu na krátkou schůzku ohledně organizace školního roku a organizace případného vyučování v době omezení provozu MŠ.

Prosíme jen jeden z rodičů bez dítěte, vstup s rouškou, dezinfekce rukou.

Děkuji Vám za spolupráci.

 ředitelka MŠ Věra Cikánová

 

 

Informace k začátku školního roku

Školní rok začíná 1. 9. 2020. 

Vzhledem k šíření nemoci covid - 19 doporučujeme rodičům i pedagogům respektovat tato opatření:

- vstup dospělých do šatny MŠ s rouškou (doprovod dítěte minimalizujte na jednoho z rodičů či jiného dospělého) 

- použití dezinfekce při vstupu do MŠ

- omezení adaptačního programu na rozloučení v šatně (při zvykání dítěte je třeba preferovat kratší dobu pobytu dítěte v MŠ, než přítomnost rodiče s dítětem ve třídě)  

- pro děti pití ve vlastní podepsané lahvičce do třídy a na pobyt venku

- příležitostné měření teploty bezkontaktním teploměrem (v případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout)

Děkujeme za pochopení a věříme, že vstup do nového školního roku všichni dobře zvládneme.

 

 

Milí rodiče, 

léto se chýlí ke konci a nás čeká poslední týden v prázdninovém provozu. Od 24. 8. 2020 děti přihlášené v tomto termínu již nastupují do svých mateřských škol. 

I nadále platí zvýšená hygienická opatření a potřeba pití ve vlastní podepsané lahvičce na pobyt venku.

Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2020. Prosíme rodiče o dodržování hygienických opatření, při vstupu použijte dezinfekci a co nejkratší dobu pobývejte v šatně MŠ. Dětem bude v MŠ příležitostně měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout.

 

 

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

Děti budou navštěvovat třídy v MŠ Přístavní podle zveřejněného rozpisu. Ke změnám může dojít v souvislosti k počtu skutečně přítomných dětí.

  • V době prázdninového provozu děti potřebují v MŠ náhradní oblečení, vlastní ručník, lůžkoviny, pyžamko a pití na zahradu v označené lahvičce.
  • V době prázdninového provozu již neplatí zákaz vstupu do prostor MŠ.
  • Dítě bude do budovy MŠ doprovázet jedna osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání

                či vyzvednutí dítěte.

  • Při vstupu použijte dezinfekci rukou.
  • Vyhněte se zbytečnému zdržování v prostorách mateřské školy.
  • V MŠ se budou i nadále dodržovat mimořádná hygienická opatření (dezinfekce rukou).
  • Dětem bude v MŠ příležitostně měřena teplota bezkontaktním teploměrem. V případě naměřené teploty vyšší jak 37 stupňů Celsia nebo zjištění virového onemocnění během dne, budou rodiče povinni dítě z MŠ okamžitě vyzvednout.
  • Přijaty nebudou děti s pohledávkami na školném nebo stravném.
  • Telefony pro omlouvání – 731 725 004, 607 856 934

                                                                  

 

 

Milí rodiče předškoláčků,

zveme Vás na slavnostní rozloučení s předškoláčky dne 17. 6. 2020 na stříbrské radnici

v tomto pořadí:

15:00 hodin - MŠ Palacká + 5. třída MŠ Soběslavova

15:20 hodin - 2. třída MŠ Soběslavova

15:40 hodin - 4. třída MŠ Soběslavova

16:10 hodin - 4. třída - želvičky z MŠ Přístavní

Prosíme Vás o dodržování hygienických zásad v prostorách budovy a o doprovod maximálně 2 dospělých osob.

                                                                                                                  Věra Cikánová- MŠ Stříbro, p. o.

 

 

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO OZNAMUJE VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY STŘÍBRO

pro školní rok 2020 /2021

Seznam dětí přijatých pod registračními čísly:

MŠ Soběslavova ulice

7, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 56, 58, 59, 61, 62, 68, 73, 77, 79, 86, 88, 91, 93, 94, 95

MŠ ulice Prokopa Holého

8, 13, 16, 28, 31, 35, 36, 41, 42, 43, 54, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 87, 92

MŠ Palackého ulice

15, 24, 33, 46, 57, 63, 69, 81, 82, 83

 

Seznam dětí nepřijatých pod registračními čísly:

z důvodu naplnění kapacity a velmi nízkého věku

6, 12, 18, 23, 34, 37, 49, 55, 60,72, 80

z důvodu trvalého pobytu mimo město Stříbro

(nepatří do spádového obvodu města Sříbra)

9, 14, 26, 29, 32, 50, 53, 78, 84, 85, 89, 90

z důvodu zastavení řízení - přijetí v jiné MŠ

23, 74

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

do MŠ  Palackého a MŠ Prokopa Holého

se koná:

15. 6. 2020 od 15,00 hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě

 

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

do MŠ  Soběslavova

se koná:

16. 6. 2020 od 15,00 hodin

v MŠ Soběslavova v 5. třídě

 

Schůzka pro rodiče nepřijatých dětí

se koná:

18. 6. 2019 průběžně v době 13,00 - 16,00 hodin v kanceláři MŠ Soběslavova

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/2021  je stanovena na 

642,- Kč         při celodenní docházce

428, -Kč         při polodenní docházce

K nahlédnutí zde:

úplata za předškolní vzdělávání.doc (36 kB)

 

Milí rodiče,

čeká nás poslední měsíc tohoto školního roku. Bohužel, netušili jsme, co nás v tomto pololetí čeká, či vlastně nečeká.  Přišli jsme o společné dny ve školce, o dílničky, slavnosti, školní výlety, divadla a celkově o pěkné prožití druhého pololetí. Víme, že Vás to mrzí stejně jako nás.

S předškoláky se ale přeci jen setkáme - 17. 6. 2020 na stříbrské radnici. Zde se slavnostně rozloučíme. O podrobnostech tohoto setkání Vás budeme informovat.

A teď prosím POZOR - ZMĚNA: 1. 6. 2020 nastoupí poslední skupina přihlášených dětí do MŠ Přístavní (modrá třída - delfínci) Důvodem je započatá rekonstrukce v MŠ Soběslavova, která začne výměnou střešní krytiny. 

Od 1.6.2020 také částečně rozvolníme pravidla pro pobyt na školních zahradách. Dále však budeme přísně dbát na hygienu prostředí, dětí a kolektivu zaměstnanců. I nadále Vás prosím, nevstupujte do budov MŠ. 

Na závěr přejeme všem, se kterými se již neuvidíme hezké prožití léta.

Za mateřskou školu Věra Cikánová

 

 

 

Vrácení školného - rodiče, máte možnost ve složce ke stažení, stáhnout si žádost o vrácení (vyúčtování) platby neinvestičních nákladů. Vyplněnou žádost můžete předat osobně učitelce, pokud již dítě nastoupilo, naskenováné emailem: skolka.sobes@tiscali.cz, nebo vhodit do schránky na vratech MŠ Soběslavova.

Další měsíce - květen, červen a prázdninové měsíce, pokud nebude Vaše dítě v MŠ, je platba neinvestičních nákladů prominuta a vrácena bude obdobným způsobem. Naopak rodiče, kteří si nahlásili nutnou potřebnost od 11. 5. 2020 a poté dítě omluvili, školné za měsíc květen uhradí.

 

Předběžné informace k prázdninovému provozu

V době prázdnin letos nebude mateřská škola uzavřena. Prázdninový provoz bude probíhat od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 v MŠ Přístavní.

Prázdninový provoz bude probíhat v omezeném rozsahu stejně jako v minulých letech.

Přijímány budou děti zaměstnaných rodičů a rodičů bez pohledávek na školném a stravném.

Nebudou-li děti v některém prázdninovém měsíci do MŠ přihlášeny, bude rodičům prominuta platba školného. Nutnou potřebu umístit dítě v jednotlivých týdnech prázdninových měsíců budou učitelky jednotlivých tříd zjišťovat osobně, či telefonicky do konce května.

 

 

Vážení rodiče, 

pro Vaši nutnou potřebu se rozběhl provoz ve dvou třídách MŠ Palackého a ve třech třídách MŠ Přístavní. Vše velice dobře zvládáme my, Vy i Vaše děti.

Děti, které nastoupily a nebo byly přihlášeny v měsící květnu, již budou platit školné za měsíc květen.

Po jednání s panem starostou zajistíme navýšením počtu dětí v těchto třídách Vaši další potřebu. Telefonicky Vás budeme kontaktovat s dotazy ohledně nástupu dětí 25. 5., 2020, 1. 6. 2020 a nástupu na prázdninový provoz.

Prázdninový provoz bude letos zajištěn od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 v omezeném rozsahu stejně jako v minulých letech - pro děti zaměstnaných rodičů. Při měsíční nepřítomnosti dítěte v době prázdnin Vám bude prominuta  platba školného.  

Mrzí nás, že se nemůžeme vídat a komunikovat osobně, ale i tak vše spolu zvládneme.           

V případě potřeby se obracejte na ředitelku MŠ. 

 

 

POKYNY PRO RODIČE DĚTÍ NASTUPUJÍCÍCH DO MŠ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

(11. 5. 2020)

- provoz od 6,00 do 16,30 - v provozu – tři třídy v MŠ Přístavní, dvě třídy v MŠ Palackého

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

- před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

- při předání odevzdáte učitelce vyplněné čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (záložka ke stažení)

- dítěti bude při vstupu změřena teplota a učitelkou (asistentkou) odvedeno do šatny a třídy,  rodičům je vstup do MŠ prozatím zakázán

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit

- pokud dítě během pobytu v MŠ bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte

- školní stravování bude zajištěno v běžné podobě

- s sebou dítě potřebuje věci na převlečení, pyžamo, lůžkoviny, svým jménem označenou lahvičku na pití (KUBÍK nebo podobnou) pro zajištění pitného režimu venku – bude předáno učitelce při přijetí dítěte

- u vstupu do MŠ bude zveřejněn telefonní kontakt do tříd MŠ pro případné omlouvání dětí

 

 

Vážení rodiče,

po jednání se zřizovatelem otevíráme od 11. 5. 2020 omezený provoz MŠ. V provozu budou 3 třídy v MŠ Přístavní a 2 třídy v MŠ Palackého. Děti z MŠ Soběslavova budou umístěny převážně v MŠ Přístavní. Rodiče budou ještě před nástupem dětí kontaktováni a informováni o umístění dětí.

Umístění dětí určí paní ředitelka, která Vám ráda poskytne i další informace. Upřednostněny budou děti, jejichž rodiče nahlásili při telefonickém šetření nutnost umístění a děti rodičů samoživitelů.

Bohužel, z hygienických důvodů a tím i snížené kapacity tříd, nebudeme moci vyhovět plně všem přihlášeným dítkám s umístěním do MŠ.

Třídy budou naplněny do počtu max. 15 dětí. Rodiče, jejichž děti v tomto termínu nenastoupí, budou osvobozeni od úplaty školného za měsíc květen.

Na našich webových stránkách si stáhněte „čestné prohlášení“ (o neexistenci příznaků virového onemocnění). Bez vyplněného prohlášení nebude dítě přijato.

Docházka do MŠ je v této době dobrovolná, dovolujeme si požádat rodiče, kteří se mohou věnovat hlídání dětí v domácí péči – využít tuto možnost. Moc děkujeme za pochopení.

Za mateřskou školu Věra Cikánová

ochrana_zdravi_ms (1).pdf (1.07 MB)

 

 

Vážení rodiče pozor, změna v organizaci zápisu do MŠ pro rok 2020/2021

ORGANIZACE ZÁPISU  MŠ STŘÍBRO, P. O. -  ZMĚNA

zpracováno na základě „Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů do MŠ pro rok 2020/2021“

Zápis proběhne v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 následovně:

Zápisy proběhnou bez přítomnosti dětí, a pokud je to možné, bez přítomnosti rodičů. Registrační číslo sdělíme emailem, datovou schránkou nebo telefonicky (pište do žádosti Datovou schránku, telefon a email)

 

Možnosti zápisu  
1. datovou schránkou y74kxbk
2. emailem s elektronickým podpisem

skolka.sobes@tiscali.cz

3. emailem bez elektronického podpisu

nutno osobně podepsat do 5 dnů

4. poštou

možnost vložení do schránky na ředitelství MŠ Soběslavova

5. osobní podání po telefonickém objednání  

374 623 427

možnost objednání ve dnech:

4. 5. - 7. 5. 2020

v době od 8,30 do 14, 00 hodin

 

termín podání osobně v čase objednání

ve dnech: 11. 5 - 12. 5. 2020

 

Co potřebujete k zápisu: tiskopisy najdete na webu MŠ Stříbro: www.materskaskola.stribro.cz

                                             (dokumenty ke stažení)

                                             k dispozici jsou i v obchodě “papírnictví Dráždil“

                                             kopii rodného listu a  kopii občanského průkazu, kopii očkovacího

                                             průkazu + čestné prohlášení (bez ověření), vše podepsané rodiči!

                                             (není nutno s evidenčním listem pro potvrzení k dětskému lékaři)

ZÁPIS DO MŠ

 

Vážení rodiče, 

Pokud bude trvat přerušení provozu mateřské školy i v měsíci dubnu, nebude rozhodnutím ředitelky MŠ platba školného v měsíci dubnu požadována. Máte- li nastavený trvalý příkaz, bude Vám dubnová platba vrácena.

     

Pro rodiře předškoláků, kteří se učí angličtinu se Stevem.

- pokračujte doma v lekcích

- pro snadnější výuku byla zřízena on-line výuka se Stevem zdarma

- více informací zde: On-line výuka se Stevem

 

Vážení a milí rodiče,

- reaguji na současnou, nelehkou situaci. Nevíme zatím, jak dlouho se neuvidíme s Vámi a Vašimi dětmi. Chtěla bych Vám sdělit, co jsem s Vámi potřebovala probrat na jarních třídních schůzkách.  Bylo těch věcí vícero, ale některé odpadly právě nastalou situací.

Nejprve k rodičům předškoláčků. Kdo z rodičů zvažoval, či mu byl doporučen odklad, už jistě byl v pedagogicko-psychologické poradně (nebo se již objednal). Zvažte možnost nástupu Vašich děti do přípravné třídy v ZŠ Mánesova. Děti si tam také hrají, ale zároveň se učí větší soustředěnosti a přípravě na ZŠ více než ve školce. Získají tím náskok před budoucími prvňáčky. Třída je naplněna na maximální počet 15 dětí. Šikovná paní učitelka se může těmto dětem opravdu individuálně věnovat (na rozdíl od mateřinek, které mají ve třídě 24 dětí).

Slyšela jsem nějaké pochybnosti, zda v přípravné třídě budou děti s asistentem. Myslím, že takové děti pan ředitel nebude přijímat, pokud se budou hlásit školáčci. Právě děti s asistentem by měly zůstat pod křídly mateřské školy.

V letošním roce máme cca 80 školáčků, z toho by mělo mít odklad cca 20 dětí, takže volných míst pro zápis do MŠ bude 60. Což je velmi málo pro nově nastupující děti, jejichž rodiče potřebují nastoupit do zaměstnání. Proto buďme ohleduplní, jako jsme v této době a pojďme pomoci ostatním rodičům s uvolněním místa v MŠ. Vaše děti s Vaší pomocí a motivací změnu hravě zvládnou, není se čeho obávat.

- pokud vše dobře zvládneme, čeká nás od 15. 6. 2020 dokončení rekonstrukce v Soběslavově MŠ. O umístění dětí 2. pavilonu v druhé polovině června Vás budeme informovat.

- prázdninový provoz (červenec a srpen) bude probíhat ve stejném režimu jako v uplynulých letech. To znamená pro děti zaměstnaných rodičů, bez pohledávek na školném a stravném. Provoz zajistí s největší pravděpodobností MŠ Přístavní.

- na dobu současného nouzového stavu jsme pro Vás a Vaše děti připravili „školku na dálku“ na www.materskaskola.stribro.cz. (pro vstup klikněte na obrázek - učitelka s dětmi). Najdete zde nápady, náměty a úkoly pro předškolní děti.

 

Věřím, že vše dobře dopadne a brzy se s Vámi a Vašimi dětmi uvidíme

za MŠ Stříbro Věra Cikánová

 

 

 

Vážení rodiče,

Na základě vyhlášení nouzového stavu se od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání uzavírají všechna pracoviště MŠ Stříbro p. o.

K dispozici Vám budeme na ředitelství MŠ v Soběslavově ulici, vždy v pondělí a v úterý mezi 8,00 a 13,00 hodinou.  Zde Vám vydáme nebo potvrdíme i žádost o ošetřovné.

Prosím sledujte aktuální informace na našich stránkách.

 

Milí rodiče,

promítání filmu v MŠ Přístavní dne 13.3.2020 od 16:30 hodin se ruší. A jarní schůzka 18. 3. 2020 také.

Bude vypsán náhradní termín.

Děkujeme za pochopení.

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍBRO

PŘIJME IHNED na 7 hod. úvazek   

- kuchařku (šikovnou paní, která ráda vaří – vyučení není podmínkou) do MŠ Palackého 

- zkušenosti v oboru jsou velkou výhodou

- osobní příplatek zajištěn hned při nástupu

 Bližší informace na tel:

                                  724 761 786, 374 622 937

 

 

Milí rodiče,

v termínu schůzky rodičů (18. 3.) v době od 14.15 do 16.00 jsme pro Vás připravili:

                                                HRACÍ ODPOLEDNE

                                        s ukázkou netradičních hraček.

Před , i po schůzce si můžete pohrát v MŠ se svými dětmi, v době schůzky se o děti postaráme.

                                                                           

 

Milí rodiče,

Brzy bude jaro a tak plánujeme jarní schůzky s Vámi:

Dne 16. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Přístavní od 15.30 hod.

Dne 17. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Soběslavova od 15.30 hod.

Dne 18. 3. 2020 jste zváni na schůzku s rodiči v MŠ Palackého od 15.15 hod.

Na programu bude letní provoz, akce MŠ v 2. pololetí a hlavně co nás kde trápí nebo co se daří…

 

                                                                                                            Těšíme se na Vás

 

 

Milí rodiče,

Od ledna 2019 platí nová kalkulace cen potravin. Poslední kalkulace byla provedena v roce 2012. Od té doby vzrostly ceny potravin a proto:

Od 1.3.2019 je cena stravného dětí stanovena na:

Celodenní stravné            38,- Kč

Celodenní stravné 7 let   41,- Kč

Polodenní stravné             31,- Kč

Polodenní stravné 7 let   34 ,- Kč

Omlouvejte své děti v době nepřítomnosti na mobilní telefony Vaší třídy do 6:30 hodin.

V případě, že dítě řádně neomluvíte, je Vám počítána strava, protože nevíme, kdy Vaše dítě přijde.Pokud své děti řádně odhlásíte, nezapomeňte je opět přihlásit .

Děkujeme za pochopení a spolupráci

 

 

 

Zprávy