Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Palackého 548

Kde nás najdete?

Mateřská školka v ulici Palackého

Charakteristika školy

Mateřská škola v Palackého ulici je pracovištěm poskytující vzdělávání Mateřské školy Střibro, příspěvkové organizace, která vznikla v lednu 2002 sloučením tří stříbrských mateřskýchškol. Je netypizovaná, prostory sloužící mateřské škole jsou situovány v patrové vile s četným schodištěm. Z tohoto důvodu a z důvodu rozdílnosti prostoru v jednotlivých třídách jsou děti do tříd rozdělovány podle věku. Ve dvou třídách je zde zapsáno 49 dětí. Mateřská škola je dvoutřídní, kapacita je naplněna vždy již při zápisu do MŠ. O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kriterií pro přijímání dětí. Během roku v naší MŠ nedochází k výrazným změnám v dětských kolektivech.

Interiér první třídy je vybaven moderním dětským nábytkem, interiér 2. třídy je vybaven nábytkem dnes již zastaralým nábytkem, ale plně funkčním a uzpůsobeným potřebám dětí. Hračky zde uložené jsou dětem volně dostupné. Obě třídy disponují přiměřeným množstvím kvalitních hraček, pomůcek a dostatkem výtvarného materiálu. V interiéru školy jde především o vytvoření bezpečného, útulného, podnětného a obsahově bohatého prostředí. Mateřská škola přestože stojí u silnice je obklopena zelení stromů školní zahrady. Je zde umístěno několik herních prvků, přiměřeně velké travnaté hřiště pro míčové a pohybové hry a pískoviště. Školní zahrada je využívána podle počasí co možná nejčastěji.

Provoz mateřské školy: od 6:00 do 16:30 hodin

Cíle naší školy

Chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou a sociální pohodu. Prostředí podnětné a tvůrčí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, pro formování postojů dítěte k vlastní osobě i k okolnímu světu. Úkolem je vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, naučit se vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit si zdraví, chránit přírodu a životní prostředí a položit základy pro celoživotní vzdělávání. To vše v návaznosti, souladu a spolupráci s rodinnou. Cílem školy je proto všestranný, harmonický rozvoj s respektováním individuálních zvláštností a potřeb dítěte po stránce psychické i fyzické, který vede ku prospěchu dětí a spokojenosti rodičů.

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

MOTTO ŠKOLY : 

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE,

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE,

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ..."

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

 • UTŘI RYCHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
 • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
 • PŘIJEDE MARTIN NA BÍLÉM KONI? 
 • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
 • PŮJDEM SPOLU ZA PÍSNIČKOU? 
 • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
 • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči. 

Kdo se o nás stará?

Učitelky 1. třídy:

 • Eva Němečková - vedoucí učitelka
 • Jana Majerčíková

Učitelky 2. třídy:

 • Alena Šnebergrová
 • Jana Tenglerová

Asistentka pedagoga ve 2. třídě:

 • Věra Charvátová

Školnice:

 • Hana Bušková

Kuchařka:

 • Iveta Frančeová
   

Co děláme celý den?

Organizace dne je v jednotlivých třídách velmi podobná
1. třída
6:00 - 8:30 hry a dovednosti dle volby dětí,
individuální činnosti,
skupinové činnosti - výtvarné, pracovní
8:30 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 9:30 společné činnosti s dětmi
komunitní kruh - ne pravidlem
motivovaná cvičení, pohybové hry
interaktivní, smyslové hry, motivace, improvizované divadelní hříčky
9:30 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 hygiena, oběd
12:00 - 14:00 pohádka, odpočinek
14:15 - 16:30 odpolední svačina
hry, zájmové činnosti
2. třída
6:00 - 10:00 ranní setkávání,
spontánní činnosti,
řízené činnosti,
protažení těla,
stravování - individuální svačinka,
pitný režim
10:00 - 12:00 příprava na pobyt venku, pobyt venku
12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:30 - 14:00 klidový režim
14:15 - 16:30 odpolední svačina
odpolední činnosti

Předpokládané akce Mateřské školy

Společné školní

 • Lampionový průvod na sv. Martina
 • Vánoční trhy
 • Vítání jara
 • Sportovní den

Našeho pracoviště

Pro děti a rodiče
 • Schůzka SRPŠ
 • Podzimní tvůrčí dílna
 • Lampionový průvod
 • Fotografování  - vánoční foto
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoce v MŠ
 • Vánoční trhy
 • Vánoění návštěva Denního stacionáře
 • Návštěvy ZŠ před zápisem
 • Návštěvy divadla a kina dle nabídek MKS a plánu MŠ
 • Zimní dovádění a sportování
 • Masopust
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Jarní tvůrčí dílna
 • Akce ke Dni Země
 • Čarodějnický rej
 • Svátek matek -besídka pro maminky
 • Návštěva Denního stacionáře
 • Sportovní den
 • Oslava Dne dětí
 • Výlety u příležitosti konce školního roku
 • Rozloučení se školním rokem - táborák ve spolupráci se SRPŠ

 

Společné školní akce
 • Lampionový průvod - sv. Martin
 • Vánoční trhy
 • Vítání jara
 • Sportovní den