Obsah

MŠ Stříbro, pracoviště Palackého 548

Kde nás najdete?

Mateřská školka v ulici Palackého

Charakteristika školy

Mateřská škola v Palackého ulici je pracovištěm poskytující vzdělávání Mateřské školy Střibro, která vznikla v lednu 2002 sloučením tří stříbrských mateřských škol do jedné příspěvkové organizace. Je netypizovaná, prostory sloužící mateřské škole jsou situovány v patrové vile s četným schodištěm.  O přijetí rozhoduje ředitelka MŠ na základě stanovených kriterií pro přijímání dětí. Během roku v MŠ nedochází k výrazným změnám v dětském kolektivu.

Od září 2022 jsou v budově MŠ umístěny dvě třídy s celodenním provozem. Třídy jsou heterogenní. Třída v přízemí je zřízena zároveň pro děti s SVP, a proto je v ní umístěn malý počet dětí. Třída je zároveň využívána jako jídelna. Interiér obou tříd je vybaven moderním dětským nábytkem, plně funkčním a uzpůsobeným potřebám dětí. Hračky zde uložené jsou dětem volně dostupné. Třídy disponují přiměřeným množstvím kvalitních hraček, pomůcek a dostatkem výtvarného materiálu. V interiéru školy jde především o vytvoření bezpečného, útulného, podnětného a obsahově bohatého prostředí. Mateřská škola přestože stojí u silnice je obklopena zelení stromů školní zahrady. Je zde umístěno několik herních prvků, přiměřeně velké travnaté hřiště pro míčové a pohybové hry a pískoviště. Školní zahrada je využívána podle počasí co možná nejčastěji.

Provoz celodenní třídy: od 6:00 do 16:00 hodin.

Cíle naší školy:

Chceme vytvořit takové prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou a sociální pohodu. Prostředí podnětné a tvůrčí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte, pro formování postojů dítěte k vlastní osobě i k okolnímu světu. Úkolem je vést děti ke zdravému, krásnému a čistému způsobu života, naučit se vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci si, chránit si zdraví, chránit přírodu a životní prostředí a položit základy pro celoživotní vzdělávání. To vše v návaznosti, souladu a spolupráci s rodinnou. Cílem školy je proto všestranný, harmonický rozvoj s respektováním individuálních zvláštností a potřeb dítěte po stránce psychické i fyzické, který vede ku prospěchu dětí a spokojenosti rodičů.

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

MOTTO ŠKOLY : 

„OTVÍREJME OČI - DĚTSKÉ OČI

OTVÍREJME SRDCE - DĚTSKÁ SRDCE,

OTVÍREJME SE SPOLU A PRO SEBE,

UČME SE S DĚTMI A OD DĚTÍ..."

MŠ je zaměřena na všestranný rozvoj samostatného, zdravě sebevědomého a tvořivého dítěte s ohledem na jeho individualitu a zdravý rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními vlastnostmi. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci, komunikaci, kamarádství a respektování druhého, ale i ke kladnému vztahu k přírodě, k našemu městu a okolnímu světu. Ve třídách se snažíme vytvářet  příjemnou, radostnou atmosféru a ovzduší plné důvěry a bezpečí. To vše ve spolupráci s rodinou. 

Zastřešující školní výchovně vzdělávací program vychází z koncepce MŠ Stříbro. 

Výchovně vzdělávací nabídka je rozpracována do těchto integrovaných bloků:

  • UTŘI RYCHLE SLZIČKY, POJĎ DO NAŠÍ ŠKOLIČKY
  • OTVÍRÁME OKNO BAREVNÉHO PODZIMU 
  • PŘIJEDE MARTIN NA BÍLÉM KONI? 
  • OTVÍRÁME OKNO BÍLÉ ZIMY
  • PŮJDEM SPOLU ZA PÍSNIČKOU? 
  • OTVÍRÁME OKNO VOŇAVÉHO JARA
  • OTVÍRÁME OKNO TOULAVÉHO LÉTA

Každý integrovaný blok je zakončen společnou činností s rodiči. 

Kdo se o nás stará?

Učitelka 1.třídy:

  • Anna Oktábcová
  • Mgr. Lenka Janková

 

Učitelky 2.třídy:

  • Alena Šnebergrová
  • Jana Tenglerová

 

Asistentka pedagoga:

  • Mgr. Trávníčková Iva, DiS 

 

Školnice:

  • Anežka Hyťhová

Kuchařka:

  • Nina Čepičková
     

Co děláme celý den?

Organizace dne je v jednotlivých třídách velmi podobná
  6:00 - 8:30 hry a dovednosti dle volby dětí,
individuální činnosti,
skupinové činnosti - výtvarné, pracovní
  8:30 - 9:00 hygiena, svačina
 9:00 - 9:30 společné činnosti s dětmi
komunitní kruh - ne pravidlem
motivovaná cvičení, pohybové hry
interaktivní, smyslové hry, motivace, improvizované divadelní hříčky
 9:30 - 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 - 12:00 hygiena, oběd
12:00 - 14:00 pohádka, odpočinek
14:15 - 16:00 odpolední svačina
hry, zájmové činnosti
 
Předpokládané akce Mateřské školy

Společné školní

  • Lampionový průvod na sv. Martina
  • Vánoční trhy
  • Jarní slavnost
  • Sportovní den

Našeho pracoviště

Pro děti a rodiče
  • Schůzka SRPŠ
  • Podzimní tvůrčí dílna
  • Lampionový průvod
  • Fotografování  - vánoční foto
  • Mikulášská nadílka
  • Vánoce v MŠ
  • Vánoční trhy
  • Vánoční návštěva Denního stacionáře
  • Návštěvy ZŠ před zápisem
  • Návštěvy divadla a kina dle nabídek MKS a plánu MŠ
  • Zimní dovádění a sportování
  • Masopust
  • Vítání jara - vynášení Morany
  • Jarní tvůrčí dílna
  • Akce ke Dni Země
  • Čarodějnický rej
  • Svátek matek -besídka pro maminky
  • Návštěva Denního stacionáře
  • Sportovní den
  • Oslava Dne dětí
  • Výlety u příležitosti konce školního roku
  • Rozloučení se školním rokem - táborák ve spolupráci se SRPŠ

Provoz MŠ

6,00 - 16,00

Výše školného ve školním roce 2023 /2024

celodenní docházka - 780,- kč

polodenní docházka - 520,- kč