Obsah

GDPR - odkaz

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation GDPR)

Povinnost mít pověřence se tedy neodvíjí od právní formy, ale od předmětu činnosti subjektu či organizace, který rozhoduje o právech a povinnostech osob. Na uvedené subjekty či instituce povinnost mít pověřence dopadá tehdy, je-li předmětem jejich hlavní činnosti buď pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku, nebo rozsáhlé zpracování citlivých údajů, a to bez ohledu na to, zda jde o organizační složku, příspěvkovou organizaci či jinou právnickou osobu zřízenou či založenou obcí.

GDPR a CSS zajištujeme pomoc obcím a jejich p.o.pdf   

 GDPR není čeho se bát.pdf    

Více na http://wwwmvcr.cz/gdpr/   a https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Členské obce DSO Stříbrský region mají možnost zajistit pro svou obec a její příspěvkové organizace pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto činnost zajišťuje manažer CSS Lenka Albertová

 

 

    Informace o zpracování osobních údajů ve škole

 

„Škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

 

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

    školní matrika

    doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání

    a jeho ukončování

    třídní kniha

    záznamy z pedagogických rad

    kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise

  podklady žáků pro vyšetření v PPP

    hlášení trestných činů, neomluvená absence

    údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech

  seznamy žáků na soutěžích a olympiádách

  seznamy zákonných zástupců pro spolek – klub přítel školy

  jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny

  kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)

  fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole

    zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách

    záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany

    jejich majetku.

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

   datové schránky: ID DS: y74kxbk

   emailem:   skolka.sobes@tiscali.cz

   poštou na adrese: Mateřská škola Stříbro p. o. Soběslavova 1003,349 01 Stříbro

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

 

Jmenovaným pověřencem pro školu je:

Lenka Albertová, albertova@mustribro.cz,  tel: +420 777 479 684