Obsah

Školní řád

 

Mateřská škola Stříbro, příspěvková organizace, Soběslavova 1003,349 01 Stříbro

ŠKOLNÍ ŘÁD

č.j.: 106 /MSSOB/2021

Účinnost: od 1. 9. 2021

Vypracovala: Věra Cikánová

Schváleno na pedagogické radě: 29. 6. 2021

Schválila: Věra Cikánová

Platnost od: 1. 7. 2021

 

Zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání / školský zákon / a vyhláškou MŠMT ČR č. 43/2006, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

I. Přijímací řízení

 • Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu      pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok        a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (prostřednictvím plakátků u pediatrů, Stříbrského zpravodaje a internetových stránek školy materskaskola.stribro.cz)
 • Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od 2 let, při odkladu školní docházky do sedmi let. Při přijímání dětí je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem o řádném očkování dítěte (§ 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)
 • Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy na základě předem stanovených kritérií. Děti mohou být přijímány i na zkušební pobyt, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího pediatra.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. 1. 2017 se povinně vzdělávají děti, které dosáhly věku 5 let před zahájením školního roku. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nebo může být uskutečňováno jiným způsobem zakotveným v §34a, odst. 5 školského zákona:

1. individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje doma, je nutné nahlásit 3 měsíce       dopředu, tzn. do 30. 6. Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být     dítě vzděláváno a ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech     cca po 3 měsících, to znamená v 11. měsíci, ve 3. měsíci a v 6. měsíci. MŠ může                         rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání, dítě nastoupí na řádnou denní docházku.

      2. vzděláváním v přípravné třídě ZŠ, nebo ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle

          §47 a §48.

      3.  vzděláváním v zahraniční škole na území České republiky

Povinné předškolní vzdělávání bude probíhat dle §1c odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017 ve 4 hodinovém bloku  od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

 • Pokud se dítě nedostaví do MŠ, musí být vždy  řádně omluveno dle §34a ods.4 školského zákona v omluvném listu dítěte.
 • V době prázdnin jarních a letních je vzdělávání dobrovolné.
 • Zákonný zástupce může dítě uvolnit z vyučování na základě písemné žádosti, kterou doloží ředitelce  školy nebo vedoucí učitelce.

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.

Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Děti mohou mít distanční výuku jak na webu MŠ, tak  v papírové podobě v budově  MŠ. Každé pondělí by si rodiče vyzvedli výukový materiál, který následně vrátí do portfólia dítěte po vypracování.

2.  Práva a povinnosti

Dítě má právo:

 • Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat              i projevovat lásku....)
 • Být respektováno jako jedinec s právem vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince.
 • Být vedeno k tomu, aby respektovalo ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.
 • Rozvíjet všechny své schopnosti nadání, s právem hrát si, s právem na soukromí... … z Úmluvy o právech dítěte

Práva a povinnosti pedagogů:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje       o metodách a postupech při plnění vzdělávacích cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Pravomoci ředitele:

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte jestliže:

 • Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy          a jednání k nápravě byla neúspěšná.
 • Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.
 • Zákonný zástupce opakovaně (ve dvou po sobě jdoucích měsících) neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování  (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 14 dní.
 • Úřední hodiny ředitelky školy:
 • MŠ Prokopa Holého - pondělí 10.00 – 15.30 hodin, v případě potřeby je možné dohodnout jiný termín.
 • MŠ Soběslavova - úterý 10:00 -15:30 hodin, v případě potřeby je možné dohodnout jiný termín

 

Zákonný zástupce má právo:

 • Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte.
 • Na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Sledovat své dítě během výchovně vzdělávacího programu školy, spolupracovat dle svých možností a představ.

Zákonný zástupce je povinen:

 • Zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ, omluvit případnou nepřítomnost dítěte.
 • U nových dětí dodržovat „ Adaptační program"
 • Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
 • Informovat MŠ o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte.
 • Neprodleně informovat o změnách adresy nebo tel. čísel z důvodu  kontaktu mezi školou a rodinou.
 • V případě infekčního onemocnění dítěte oznámit bezodkladně tuto skutečnost škole.
 • Potvrzení od lékaře je nutné přinést vždy po infekční nemoci a léčbě antibiotiky. Dále má učitelka právo toto potvrzení vyžadovat dle svého uvážení.
 • Při náhlé změně zdravotního stavu dítěte v době jeho pobytu v MŠ si neprodleně dítě vyzvednout.
 • Dojde - li k nedorozumění s některým z pracovníků školy je potřeba konflikt řešit neprodleně s tím pedagogem (provozním zaměstnancem), kterého se týká. Při neuspokojivém výsledku jednání se obrátit na ředitele školy.

V mateřské škole rozvíjíme všeobecně pravidla vzájemných vztahů, respektu a úcty mezi všemi  zaměstnanci, mezi zaměstnanci a dětmi, mezi zaměstnanci a zákonnými zástupci.

3. Evidence dítěte

 • Při nástupu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce MŠ Evidenční list dítěte.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu pediatr.
 • Rodiče jsou povinny  nahlásit mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.

4. Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 Předcházení rizikům, poučení dětí

 • Škola zajišťuje, aby děti byly poučené o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti        při všech činnostech, jichž se účastní při vzdělávání nebo v přímé souvislosti s ním.
 • Učitel nemůže podávat v MŠ léky, protože nemá k tomuto úkonu odbornou způsobilost.
 • Budovy školy jsou z bezpečnostních důvodů nepřetržitě uzamčeny
 • Povinností ředitele je zajistit ochranu zdraví dětí dle §29 zákona 561/2004 Sb.
 • V případě epidemie jakoukoliv nemocí může dojít k uzavření budovy MŠ.

První pomoc

 • při náhlém onemocnění dítěte, úrazu zajistí učitel včasné poskytnutí první pomoci.
 • O události a provedených opatřeních neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte     a ředitele školy. Mateřská škola je vybavena lékárničkami 1. pomoci, které se  doplňují 2x do roka.

Dozor nad dětmi

 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu výchovné práce s dětmi učitelky školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonných zástupců až do doby předání dětí zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě jen na základě písemného pověření (zmocnění) vystaveným zástupce dítěte.
 • Pobyt dětí na zahradě v době provozu školy je možný jen pod  dozorem učitelek.

Bezpečnost dětí na akcích mimo areál školy
       Výlety, zájezd do divadla, sportovní hry...

 • Pokud dozor nad dětmi včetně dopravy neprovádí zákonní zástupci, zajišťuje vysílající mateřská škola po dohodě s organizátorem akce dozor. Zpravidla jsou to učitelky nebo učitelka  a pověřená  školnice.
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány  na nástěnkách v šatnách dětí
 • V případě výletu mimo město se děti  shromáždí v budově MŠ 15 minut před odjezdem. Více informací budou mít rodiče minimálně týden před plánovanou akcí.

Pohybové aktivity dětí

 • bezpečnost při cvičení zajišťuje učitelka svou přítomností po celou dobu cvičení. Kontroluje bezpečnost nářadí a náčiní před zahájením cvičení. Dohlíží, aby děti odložily ozdobné a jiné předměty (prstýnky, náhrdelníky.....)  Přihlíží k fyzické vyspělosti dítěte.
 • Při pohybových činnostech v přírodě volí terén a překážky úměrně možnostem dětí     s ohledem na aktuální klimatické podmínky.

Evidence školních úrazů

 • Ředitelka školy, které byl úraz dítěte hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny          a případně odstraněny příčiny úrazu.
 • Všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů.

Pojištění

 • Děti jsou pojištěny proti úrazům, škodám na věcech u pojišťovny GENERALI           V případě potřeby si zákonní zástupci vyžádají u ředitelky MŠ školy formulář             k čerpání pojistné události.

5. Provoz mateřské školy

 • Provoz mateřské školy, pracoviště Soběslavova  je stanoven od 6,00 - 16,30
 • Provoz mateřské školy, pracoviště  Přístavní         je stanoven od 6,00 - 16,30
 • Provoz mateřské školy, pracoviště Palackého      je stanoven od 6,00 - 16,00
 • Odchod po obědě od 12.15 hod do 13.00 hodin
 • Odchod odpoledne mezi 14.30 - 16.30 hodin (MŠ Palackého do 16:00 hodin)
 • V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

Omlouvání dětí

 • Rodiče předávají do MŠ dítě zdravé. Při opakovaném předávání nedoléčeného dítěte  si může učitelka vyžádat potvrzení od pediatra. Nepřítomnost dítěte rodiče omlouvají na tentýž den nejpozději do 6.30 hodin osobně, nebo telefonicky na mobily určité třídy). Na následující dny kdykoliv v průběhu dne osobně, nebo telefonicky.
 • MŠ Soběslavova        374 62 34 2
 • MŠ Palackého            374 623 757
 • MŠ Prokopa Holého  374 622 937
 • ŠJ  Přístavní               374 622 937
 • ŠJ Soběslavova          374 623 716
 • Rodič má právo si 1. den nepřítomnosti dítěte vyzvednout oběd v MŠ v době výdeje oběda.                                                                                                                                                      

6. Přerušení nebo omezení provozu školy v měsíci prosinci,         červenci a srpnu

 • Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci prosinci, červenci a srpnu stanoví ředitel po - dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz MŠ lze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit v jiném období než je uvedeno výše. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.

7. Zacházení s majetkem školy

 • V průběhu vzdělávacích činností jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s věcmi         a hračkami vůči sobě i ostatním dětem tak, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí, nebo znehodnocování majetku mateřské školy.
 • V případě poškození majetku školy bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu.

8. Platby v mateřské škole

 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy.
 •  Opakované neuhrazení těchto plateb/ ve dvou měsících jdoucích po sobě/ v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a bude  důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35 odst.1d)
 • Úplata za předškolní vzdělávání se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky 43/2006 Sb. a je rozepsána ve Vnitřní směrnici týkající se úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Organizace, rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem a je rozepsána v Provozním řádu školní jídelny.
 •  Provozní řád školní jídelny jsou umístěny na nástěnkách v šatnách dětí.


Závěrečné ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, pedagogy a zaměstnance školy.

Školní řád nabývá platnost dne: 1. 9. 2022

 

Věra Cikánová- ředitelka MŠ Stříbro, p. o.